Verksamhetsplan 2022 Funktionsrätt Umeå

 

VERKSAMHETSPLAN FUNKTIONSRÄTT UMEÅ 2021

Funktionsrätt Umeås övergripande uppgifter är att

 • verka för att alla personer med funktionsnedsättning oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, politisk uppfattning samt religion ska leva ett jämlikt och delaktigt liv i samhället med goda levnadsvillkor.

 

 • verka för att allt arbete inom kommunen och regionen och andra verksamheter har sin utgångspunkt i lagar och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället samt stimulera den funktionsrättspolitiska debatten.
 • etablera och upprätthålla kontakter och stödja medlemsföreningarna
 • verka för ett aktivare samarbete mellan medlemsföreningarna.

 

Verksamhet och Aktiviteter

Samråd med Umeå kommun

Medverkan i Umeå kommuns Funktionshinderråd UFR

Rådet är ett forum för dialog mellan politiker från flera nämnder i Umeå kommun och den lokala funktionshinderrörelsen. Rådet har fem till sex möten per år.

Vice ordförande i rådet är ordförande i Funktionsrätt Umeå. Våra medlemsföreningar representeras av åtta (8) ordinarie ledamöter samt åtta(8) ersättare vilka väljs av Funktionsrätt Umeås årsmöte. Rådet följer den politiska mandatperioden, vilket innebär att ledamöterna väljs för fyra år.

Protokollen från UFRs möten skickas ut till Funktionsrätt Umeås styrelse och till samtliga medlemsföreningar för kännedom. Aktuella frågor från Rådet tas upp vid varje ordförandemöte.

Internationella funktionshinderdagen 3:e december genomförs i samverkan med UFR

Funktionsrätt Umeå är remissinstans för Umeå kommun

Remisser inkommer via UFR och tas upp i styrelsen samt skickas ut till medlemsföreningarna för samråd och yttrande.

Kontakter med Region Västerbottens ”Beredning för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen”

Dialogmöten

Två gånger per år hålls ett möte för ömsesidigt informationsutbyte. Föreningarna har möjlighet att i förväg delge kansliet frågor och synpunkter som de önskar ta upp vid mötena.

Vid dialogmötena deltar representant från styrelsens samt representanter från föreningarna.

Särskilt uppdrag 2021; medborgardialoger

Beredningen har fått ett särskilt uppdrag att stärka god och nära vård genom medborgardialoger med fokus på delaktighet och tillgänglighet.

Funktionsrätt Umeå är en viktig kanal till medborgare med olika funktions-nedsättningar och ska under året informera och tillfråga medlemsföreningarna om deras uppfattning av hur båda dessa saker fungerar i möten med vården. Svaren samlas upp och delges Beredningen.

Livslustdagen i november månad planeras tillsammans med Beredningen, som i sin tur ansvarar för genomförandet.

Aktiviteter tillsammans med medlemsföreningarna

Ordförandemöten

Ordförandemötet är Funktionsrätt Umeås högsta beslutande organ mellan årsmötena. Ordförande eller dennes ersättare från våra medlemsföreningar är representerade samt styrelsen för Funktionsrätt Umeå. Möten genomförs två gånger under året då gemensamma övergripande och framtidsinriktade frågor inom aktuella teman behandlas.

Träffar med medlemsföreningarna

Under året ska styrelsen erbjuda varje förenings styrelse ett möte för att informera om Funktionsrätt Umeå och få insikt i föreningens arbete och om önskemål om stöd finns.

Informationsverksamhet

 • Erbjuda informatörsutbildning för informatörer inom föreningarna i samarbete med ABF Umeåregionen samt ABF Västerbotten.
 • Ordna Kaféträffar med olika temaföreläsningar
 • Erbjuda öppna föreläsningar med informatörer om olika funktionshinder i samarbete med berörd enhet vid Umeå kommun
 • På förfrågan kan externa utbildningar eller informationstillfällen hållas
 • På förfrågan kan studiebesök tas emot
 • Medverka på Universitetets Välkomstmässor i januari och september samt på PROs årliga Seniormässa

Flera av dessa aktiviteter ska kunna genomföras via digital teknik.

Påverkansarbete och Arbetsgrupper

 • Färdtjänstgruppen jobbar utifrån motion angående höjning av färdtjänsttaxan och utbildning av taxichaufförer
 • En arbetsgrupp jobbar utifrån motionen ”att bevaka rätt och sörja för person”
 • En arbetsgrupp inom styrelsen jobbar för att utforma ett Digitalt råd
 • Nya arbetsgrupper för olika uppdrag kan bildas under året
 • Följa upp nämndernas mottagande av rapporten om egenvård inom kommunala hemsjukvården samt följa frågan på ordförandemöten
 • Följa förändringar i HSL angående egenvård
 • Frågan om inrättande av Taltjänst t ex i anslutning till befintlig tolktjänst tas upp med Beredningen.

Taltjänst är en tjänst inom sjukvården som finns i flera regioner men inte i Västerbotten.

 • Delta i informationsmöten/konferenser relevanta för vår verksamhet och våra medlemsföreningar.
 • Samarbeta med föreningarna kring olika temaföreläsningar.
 • Att arbeta med folkhälsa enligt antagen motion

 

Funktionsrätt Umeå fyller 50 år!

Jubileet firas under året med olika aktiviteter tillsammans med föreningarna  

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

1 + 5 =