Funktionsrätt Umeås stadgar

 

Stadgar är namnet på de interna regler som gäller för en förening. De har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.
(Stadgarna reviderade vid årsmötet 2018)

Funktionsrätt Umeås stadgar innehåller följande rubriker:

§ 1. Namn

§ 2. Funktionshinderdefinitioner

§ 3. Mål och uppgift

§ 4. Medlemskap

§ 5. Organisation

§ 6. Årsmötet

§ 7. Ordförandemöte

§ 8. Styrelse
 SSStyStyrelse
§ 9. Kansli

§ 10.Räkenskaper och revision

§ 11. Stadgeändring

§ 12. Uteslutning/utträde

§ 13. Upplösning


§ 1 Namn

Funktionsrätt Umeå, är en demokratiskt, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för funktionshinderföreningarna i Umeå med omnejd.

§ 2 Funktionshinderdefinitioner

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. 

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, skola, arbetsliv och så vidare. 

Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.

De sju övergripande funktionsnedsättningsgrupperingarna: Medicin, rörelse, psykiskt, hörsel, syn, överkänslighet och kognitivt.

Genom medlemskap i Funktionsrätt Umeå ansluter sig medlemsföreningen till samarbetsorganisationens definitioner.  

§ 3 Mål och uppgift

Genom Funktionsrätt Umeå arbetar medlemsföreningarna tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

Funktionsrätt Umeås uppgift är att;

• verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället samt påverka den funktionspolitiska debatten.

• underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom informations- och utbildningsverksamhet.

• verka för ett ökat samarbete mellan medlemsföreningarna.

§ 4  Medlemskap

4.1 Medlemskap kan beviljas funktionshinderföreningar i Umeå med omnejd om de tillhör förbund som är anslutet till Funktionsrätt Sverige samt att föreningen uppfyller villkoren att;

• medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande i styrelse och andra beslutande församlingar. Med medlem med funktionsnedsättning jämställs i detta sammanhang närstående till barn eller vuxna, som på grund av sina funktionsnedsättningar kan behöva stöd för att tillvarata sina rättigheter i samhället.

• vara representativ för den funktionshindergrupp den företräder.

• vara demokratiskt uppbyggd och bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller det egna förbundets medlemsvillkor.

4.2 Lokal funktionshinderförening, som saknar riksförbund eller vars förbund inte är medlem i Funktionsrätt Sverige, kan bli medlem i Funktionsrätt Umeå, om den uppfyller medlemsvillkoren för Funktionsrätt Sverige.

4.3 Förening som söker inträde ska redovisa program, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året. Ansökan skall vara Funktionsrätt Umeås styrelse tillhanda senast fyra månader innan årsmötet.

4.4 Årsmötet beslutar om medlemskap.

4.5 Medlemsförening erlägger avgift enligt årsmötets beslut. 

 

§ 5  Organisation

Funktionsrätt Umeås beslutande nivåer är:

• Årsmötet
• Ordförandemötet
• Styrelsen

För beredning av frågor till de beslutande nivåerna ska finnas ett kansli.

§ 6  Årsmötet

6.1 Årsmötet är Funktionsrätt Umeås högsta beslutande nivå. Årsmötet har rätt att fatta beslut i för medlemsorganisationerna gemensamma funktionshinderpolitiska frågor. Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor som rör en enskild förening, om den motsätter sig detta.

6.2  Årsmötet består av två ombud eller ersättare från varje medlemsförening samt av styrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare. Styrelseledamot eller ersättare i Funktionsrätt Umeås styrelse kan ej fungera som ombud.

6.3 Rösträtt har ombud för medlemsföreningar. Ledamot och ersättare i Funktionsrätt Umeås styrelse har yttrande- och förslagsrätt förutom i ansvarsfrågan.

Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som har med Funktionsrätt Umeås ekonomi och verksamhet att göra.

6.4 Årsmötet hålls senast april månads utgång. Kallelsen utsändes sju veckor före årsmötet.

Handlingar som ska behandlas ska finnas tillgängliga för ombud minst två veckor före årsmötet.

6.5 Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av medlemsföreningarna så begär.

Andra frågor än de som föranlett inkallandet av extra årsmöte får ej behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte utsändes minst tre veckor före årsmötet.

Extra årsmöte bör hållas senast två månader efter beslut.

6.6 Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från medlemsföreningarna. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över motionen till årsmötet.

6.7 Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2. Godkännande av ombudsförteckning och fastställande av röstlängd

3. Val av årsmötesfunktionärer

4. Fastställande av dagordning

5. Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse

6. Behandling av revisorernas berättelse

7 Beslut att fastställa resultat- och balansräkning

8  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Beslut om arvodes- och kostnadsersättningar

10 Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

11 Val av ordförande för två år

12 Val av ordinarie ledamöter för två år

13 Val av ersättare för ett år

14 Val av två revisorer för två år

15  Val av två revisors ersättare för ett år

16 Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammankallande 

17 Behandling av motioner och förslag från styrelsen

18 Fastställande av medlemsavgift för innevarande år

19 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år

20 Fastställande av budget för innevarande år

6.8 För alla beslut (utom i fråga om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Begär något ombud votering i personval skall alltid sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande mötesordförande utom vid personval då lottning avgör.

§ 7 Ordförandemöte

7.1 Ordförandemötet är mellan årsmötena Funktionsrätt Umeås högsta beslutande nivå i funktionshinderpolitiska frågor. Ordförandemötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

7.2 Ordförandemötet består av medlemsföreningarnas ordförande eller av annan person som är utsedd av medlemsföreningen samt av styrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare. Valberedningen kallas till ordförandemöten. Styrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande vid mötet.

7.3 Ordförandemötet har rätt att fatta beslut i för medlemsföreningarnas gemensamma funktionshinderpolitiska frågor. Ordförandemötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild förening om den motsätter sig detta.

Ordförandemötet behandlar förslag från styrelsen samt funktionshinderpolitiska förslag från medlemsföreningarna. Förslagen ska inlämnas senast tre veckor före ordförandemötets sammanträden för att de ska kunna beredas i styrelsen. 

7.4 Föreningarnas representanter samt styrelsens ledamöter eller tjänstgörande ersättare har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Ordförandemötet kan ge annan person yttrande- och/eller förslagsrätt i viss fråga eller för hela ordförandemötet.

7.5 Ordförandemötet sammanträder på styrelsens kallelse minst två gånger årligen. Kallelse utsändes minst tre veckor före sammanträdet. Handlingarna skall vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före sammanträdet.

§ 8. Styrelse

8.1 Styrelsen är Funktionsrätt Umeås verkställande samt beredande nivå till årsmötet och ordförandemötena. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder Funktionsrätt Umeås löpande verksamhet och har, inom de ramar som årsmötet beslutat, att företräda och fatta behövliga beslut.

8.2 Styrelsen består av minst sju ledamöter och minst tre ersättare.

Ledamöterna väljs för en tid av två år. År ett väljs ordförande och minst tre ledamöter, år två tre ledamöter.

Ersättarna väljs för ett år i taget, kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots frånvaro. Ersättarna inträder i den ordning de valts.

8.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiskt föredragande. Styrelsen utser två personer att i förening teckna firma samt två personer att var för sig teckna internetbank.

8.4 Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter eller ersättare är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

8.5 Styrelsen ska ha minst sex sammanträden per år.

8.6 Styrelsen utser de utskott, kommittéer och arbetsgrupper som anses behövliga.

8.7 Styrelsen utfärdar delegationsordning.

§ 9  Kansli

9.1 Funktionsrätt Umeå håller för sitt fortlöpande arbete ett kansli som ska bereda ärenden till styrelsen och ordförandemöten samt verkställa deras fattade beslut. Anställd personal kan inte utses till styrelsen, valberedning eller till ombud vid Funktionsrätt Umeås årsmöte.

§ 10 Räkenskaper och revision

Räkenskaperna omfattar kalenderår och ska jämte bokslut tillställas revisorerna senast 1 mars för granskning. Dessa avger berättelse över revisionen inom 30 dagar. För granskning av Funktionsrätt Umeås förvaltning och verksamhet utser årsmötet två revisorer och ersättare för dessa.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen eller motion från medlemsförening.

§ 12 Uteslutning/utträde

12.1 Medlemsförening som bryter mot Funktionsrätt Umeås stadgar, skadar dess syften eller mål, eller ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap enligt § 4.1 och 4.2 eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas.

12.2 Beslut om uteslutning fattas av årsmötet och träder i kraft omgående.

12.3 Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Umeå anmäler detta skriftligen till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Medlemsavgift erlägges av föreningen för det år begäran om utträde anmälts och beviljats av årsmötet.

§ 13 Upplösning

Funktionsrätt Umeås upplösning kan ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Minst två månader skall förflyta mellan årsmötena. Vid upplösning fördelas Funktionsrätt Umeås tillgångar och åtaganden lika mellan alla medlemsföreningar.

 

Funktionsrätt Umeå

Mariehemsvägen 7 N
906 54  Umeå

Telefon: 090-70 66 00
E-post: info@funktionsrattumea.se

Org. nr: 894001-3033
Bankgiro: 5374-990

14 + 8 =